Algemene verkoopsvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN


 1. Onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden zijn zonder beperking integraal toepasselijk op elke verkoopsovereenkomst aangegaan met PPG, met uitzondering van de eventueel tussen PPG en de klant schriftelijk overeengekomen bijzondere afwijkende voorwaarden. Door het feit van zijn bestelling verklaart de klant zich akkoord met deze algemene verkoopsvoorwaarden, die primeren op deze van de klant.
 2. Het toesturen van catalogi, prijslijsten of een prijsbegroting, kan door de koper niet als aanbod worden beschouwd. De voorwaarden in voornoemde catalogi, prijslijsten enz. vermeld, kunnen door PPG op ieder moment gewijzigd worden, zonder voorafgaandelijke verwittiging.
 3. Alle prijzen zijn berekend ‘af fabriek’ te Waregem.Transportkosten, opslagkosten, verzekeringskosten enz. zijn niet inbegrepen.
 4. Al de door PPG bevestigde bestellingen zullen in principe aan de overeengekomen prijs uitgevoerd worden. PPG behoudt zich evenwel het recht voor om, indien de prijs van de goederen die PPG bij derden aankoopt zou verhoogd worden, de met de koper afgesproken prijs in evenredigheid aan te passen.
 5. PPG behoudt zich het recht voor om elke bestelling gedeeltelijk uit te voeren en te faktureren.
 6. De leveringstermijnen en/of leveringsdata worden enkel ten titel van inlichting verstrekt, zij zijn aldus slechts indikatief en binden PPG niet. Vertraging in de levering of de uitvoering van werkzaamheden geeft de klant noch het recht de overeenkomst te verbreken, noch het recht op enige vorm van schadevergoeding.
 7. De goederen reizen op risiko van de koper, zelfs indien het transport door PPG betaald of doorgefactureerd werd. In voorkomend geval zullen bij afwezigheid van de koper op het afgesproken leveringsadres en tijdstip, waardoor de levering onmogelijk is, de kosten van een tweede verplaatsing bijkomend gefaktureerd worden en zijn deze betaalbaar op de vervaldag van het hoofdbedrag. De verkochte goederen blijven de uitsluitende eigendom van PPG tot volledige betaling door de klant van de overeengekomen verkoopprijs. Het risiko van verlies, beschadiging of vernietiging van de geleverde goederen gaat over op de koper op het ogenblik dat de goederen de gebouwen van PPG verlaten.
 8. In geval van niet betaling op de vervaldag van de overeengekomen verkoopprijs kan PPG, na voorafgaandelijke vruchteloze ingebrekestelling, bij wijze van een eenzijdige schriftelijke ontbindingsverklaring en zonder dat gerechtelijke tussenkomst vereist is, de verkoopsovereenkomst als ontbonden beschouwen. In dit geval is de klant gehouden de goederen op eenvoudig verzoek terug te geven, bij ontstentenis hiervan binnen een termijn van 48 uren zal PPG de goederen van rechtswege mogen terugnemen. In voormeld geval behoudt PPG eveneens haar recht op vergoeding van alle door haar geleden schade. Onderhavig beding maakt een uitdrukkelijk ontbindend beding uit.
 9. Klachten betreffende niet-conformiteit en zichtbare gebreken van onze leveringen en prestaties moeten ons op straf van laattijdigheid per aangetekend schrijven toekomen binnen de 48 uren na levering. Andere klachten onder dezelfde voorwaarden binnen de 8 dagen. De koper draagt de bewijslast voor zijn klacht. In voormelde gevallen blijft onze schuldvordering opeisbaar op de vervaldag. Protesten tegen onze fakturen moeten ons per aangetekend schrijven binnen de acht dagen na factuurdatum toekomen.
 10. PPG kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor gelijk welke schade die zou veroorzaakt worden door de door haar geleverde goederen, wanneer deze in werking gesteld zijn door haar voortverkopers of op advies van haar voortverkopers door enige andere derde.
 11. De waarborg op de vervanging van bewezen defekte goederen geldt voor een periode van 12 maanden en neemt een aanvang vanaf de leveringsdatum. De waarborg geldt enkel bij normaal gebruik en beperkt zich tot het gratis vervangen van het defekte onderdeel. In geval de koper een beroep wenst te doen op onze waarborgverplichting moet hij PPG hiervan in kennis stellen per aangetekende brief binnen de 8 dagen na het voorval welke een beroep op de waarborg vereist. Een beroep op onze waarborgverplichting vanwege de koper schorst de opeisbaarheid van onze schuldvordering niet. Goederen mogen nooit door de klant aan PPG worden teruggestuurd, zonder voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van deze laatste. Het louter akkoord van PPG voor terugsturing impliceert niet de erkenning van haar aansprakelijkheid en kan evenmin aanzien worden als een bewijs van het defektueus karakter van de teruggestuurde goederen. In elk geval van terugsturing is PPG gerechtigd om aan de koper een vergoeding aan te rekenen voor de stockering van de teruggestuurde goederen en voor elke andere gemaakte bewaringskost. De klant blijft evenwel aansprakelijk en gehouden tot integrale betaling van geweigerde en/of teruggestuurde goederen, indien deze tijdens het retourtrajekt naar PPG verloren zouden gaan.
 12. Iedere betaling geschiedt contant, behoudens andersluidende voorwaarden, te Waregem of te Koekelare. In geval van niet-betaling van de factuur binnen de 8 dagen na haar vervaldag zal hierop van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een interest verschuldigd zijn van 12 % ‘s jaars, zijnde 1 % per maand. Ingeval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag, zonder ernstige redenen, wordt het schuldsaldo zonder bijkomende formaliteit verhoogd met 12 % van de hoofdsom, met een minimum van 62 Euro en een maximum van 1.860 Euro, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt. De onkosten verbonden aan onbetaalde wissels en niet-gedekte checks evenals andere bijzondere inningskosten zullen bijkomend aangerekend worden. Niettegenstaande eerder toegestane betalingsmodaliteiten worden bij niet-betaling van één onzer fakturen binnen de gestelde termijn, alle aan ons nog door de in gebreke gebleven klant verschuldigde bedragen onmiddellijk opeisbaar. PPG behoudt zich het recht voor om in geval van niet-betaling op de vervaldag alle verdere leveringen en uit te voeren werken te staken.
 13. Ingeval van discrepantie tussen de nederlandstalige en de anderstalige teksten van de onderhavige factuurvoorwaarden, zal de nederlandstalige tekst doorslaggevend zijn.
 14. Voor alle betwistingen omtrent de onderhavige overeenkomst of de algemene voorwaarden zullen enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Kortrijk bevoegd zijn. Het Belgisch recht zal van toepassing zijn.
 15. Verwerking van Persoonsgegevens: Partijen erkennen dat op de verwerking van persoonsgegevens in het kader van elke verkoopovereenkomst de Verordening (EU) 2016/679 en de EU Richtlijn 95/46/EC van toepassing is, hierna “Privacywetgeving” genoemd. De klant is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Privacywetgeving en is derhalve degene die het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. PPG is enkel verwerker in de zin van de Privacywetgeving en verwerkt de persoonsgegevens louter ten behoeve van of in opdracht van de klant. Partijen, respectievelijk als verwerkingsverantwoordelijke en verwerker, verklaren de Privacywetgeving te zullen naleven. De klant vrijwaart PPG integraal in alle directe en indirecte schade en kosten, waaronder eveneens gerechts- of advocatenkosten, voor alle aanspraken van derden in dit verband. De klant verklaart kennis te hebben genomen van de privacy disclaimer op onze website.
Laden
Laden
if (Sana.IsProfilerEnabled) { }
Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY